Deze website is bedoeld voor mensen in Nederland die meer willen weten over inflammatoire darmziekten. Woont u niet in Nederland? Selecteer dan de naam van uw land om de website voor inwoners van uw land te openen.
Deze website is bedoeld voor mensen in Nederland die meer willen weten over inflammatoire darmziekten. Woont u niet in Nederland? Selecteer dan de naam van uw land om de website voor inwoners van uw land te openen. Selecteer de naam van uw land

Algemene voorwaarden en privacybeleid

LEES DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze algemene voorwaarden? Dan moet u deze website verlaten en de inhoud ervan te negeren.

Algemene informatie

Deze website bevat informatie die afkomstig is van Ferring B.V. (“Ferring”). Voel u vrij om deze website door te nemen. Bij het raadplegen en gebruiken van de informatie op deze website moet u de hieronder vermelde algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde wetten in acht nemen. Door deze website te bezoeken en door te nemen, gaat u, zonder enige beperking of enig voorbehoud, akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent u dat deze voorrang hebben op een eventuele andere overeenkomst tussen u en Ferring.

Medische informatie

Voor medisch advies moet u altijd uw plaatselijke arts raadplegen.

Hoewel deze website informatie kan bevatten over bepaalde medische aandoeningen en de behandeling daarvan, moet u in geval van een dergelijke aandoening meteen naar uw eigen arts of zorgverlener gaan. Ferring stelt geen medische diagnoses en verstrekt geen patiëntspecifiek behandeladvies. Alleen uw eigen arts of zorgverlener kan namelijk bepalen of een op deze website beschreven product voor u geschikt is.

Auteursrecht en beperking van het gebruik van de inhoud (tot niet-commercieel gebruik)

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. U mag van Ferring en/of Ferrings dochterondernemingen de op deze website getoonde tekst en afbeeldingen kopiëren, afdrukken of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u daarbij aanduidingen van auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten niet wijzigt of verwijdert.

Beperking van de aansprakelijkheid

Ferring zal doen wat redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is, maar verstrekt geen verklaringen en garanties omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie en de frequentie waarmee deze wordt geactualiseerd. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat het raadplegen van deze website op eigen risico plaatsvindt, en dat noch Ferring, noch enige partner die bij het maken of aanbieden van deze website betrokken is, aansprakelijk is voor enige vorm van schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, enige vorm van bijzondere, directe of indirecte, bijkomende of gevolgschade of opgelegde hoge schadevergoedingen (zelfs als Ferring op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de informatie op deze website, of voor eventuele onjuiste, onvolledige, onjuist weergegeven of verouderde informatie, of voor (prijs)technische, typografische of andere onjuistheden op deze website. Deze beperking geldt ook voor schade aan uw computerapparatuur, al dan niet als gevolg van binnengehaalde computervirussen.

Disclaimer

De informatie en aanverwante materialen kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Deze website, en alle informatie en aanverwante materialen op deze website, worden aangeboden in hun huidige staat. Ferring verstrekt geen enkele verklaring of garantie omtrent de volledigheid, juistheid, adequaatheid, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking, of het actueel zijn van deze website of de informatie en materialen daarop. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het risico dat de informatie en materialen op deze website mogelijk onvolledig, onjuist of verouderd zijn, of niet aan uw wensen en behoeften voldoen. Ferring wijst uitdrukkelijk alle expliciete dan wel impliciete garanties af, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk ten aanzien van deze website en de informatie, afbeeldingen en materialen daarop.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten en kan geopend worden via een link op andere websites. Ferring is niet verantwoordelijk voor, en heeft geen controle op, de inhoud, beschikbaarheid, werking of prestaties van websites waarnaar links zijn opgenomen op deze website of waarvandaan deze website geopend kan worden. Ferring verstrekt geen verklaring omtrent de inhoud van enige andere website die via deze website geraadpleegd kan worden.

Uw privacy

Uw toegang tot deze website kan door Ferring worden geregistreerd. Als uw toegang wordt geregistreerd, wordt bijgehouden via welke URL, vanaf welk apparaat en op welk tijdstip de pagina wordt opgevraagd. Deze gegevens worden geregistreerd voor statistische en beveiligingsdoeleinden. Als u deze website raadpleegt en gebruikt, stemt u automatisch in met deze algemene gegevensregistratie. Onder het kopje ‘Het privacybeleid van Ferring’ kunt u meer lezen over hoe er via deze website gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden.

Handelsmerken

Alle op deze website vermelde handelsnamen en logo’s van Ferring-producten, die ofwel voorzien zijn van een merkteken ofwel typografisch van de rest van de tekst worden onderscheiden, zijn, tenzij anders aangegeven, handelsmerken van Ferring B.V. Alle op deze website vermelde product- of handelsnamen van derden, behoren toe aan hun respectieve eigenaren; de eigendom daarop wordt dus niet door Ferring opgeëist.

Niet-goedgekeurd gebruik

Uitgezonderd onder de omstandigheden beschreven onder ‘Auteursrecht en beperking van het gebruik van de inhoud (tot niet-commercieel gebruik)’, mag niets op deze website worden opgevat als zijnde een via implicatie, uitsluiting of anderszins verkregen goedkeuring tot of recht op het gebruik, in welke vorm of wijze dan ook, van enig patent, auteursrecht of handelsmerk van Ferring. U wordt erop gewezen dat Ferring zijn intellectuele-eigendomsrechten in de volledige wettelijk toegestane mate zal beschermen.

Informatieverstrekking (aan Ferring)

Informatie die ongevraagd via deze website of enige andere communicatiemethode aan Ferring wordt verstrekt, zoals vragen, opmerkingen of suggesties, wordt NIET als vertrouwelijk aangemerkt. Ferring heeft jegens u geen enkele verplichting aangaande dergelijke informatie. Door informatie aan Ferring te verstrekken, geeft u aan ervan op de hoogte te zijn dat Ferring die informatie zonder enige beperking mag vermenigvuldigen, gebruiken, bekendmaken, tonen, tentoonstellen, doorgeven, toepassen, gebruiken als basis voor afgeleide versies, en verstrekken aan anderen, en dat Ferring anderen toestemming mag geven om hetzelfde te doen. Daarnaast mag Ferring eventuele in dergelijke informatie vermelde ideeën, concepten, kennis of technieken voor elk gewenst doel gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het in de handel brengen van producten en andere zaken waarin dergelijke ideeën, concepten, kennis of technieken zijn verwerkt.

Overige informatie

Op de voorwaarden voor het gebruik van deze website is de ter plaatse geldende wetgeving van toepassing. Als een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, niet-rechtsgeldig of om enige reden onafdwingbaar wordt bevonden, wordt de betreffende bepaling geschrapt of beperkt in de minimale vereiste mate, zonder dat deze schrapping of beperking de rechtmatigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen zal aantasten. De voorwaarden voor het gebruik van deze website vormen de volledige overeenkomst tussen Ferring en u aangaande dit onderwerp, en u gaat ermee akkoord om Ferring te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken die voortkomen uit het feit dat u zich niet aan deze algemene voorwaarden hebt gehouden, en om alle daarmee verband houdende schade te vergoeden.

De Ferring-website kan incidenteel onbeschikbaar zijn als gevolg van mechanische, telecommunicatie-, software- of hardwarestoringen of storingen bij leveranciers, of als gevolg van actualiserings- of onderhoudswerkzaamheden. Ferring heeft geen controle over het moment waarop of hoelang de website als gevolg van dergelijke situaties onbeschikbaar is, kan dat moment of de duur niet voorspellen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijke onbeschikbaarheid van de website.

Ferring behoudt zich het recht voor het materiaal op deze website op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen.

Ferring mag deze voorwaarden voor het gebruik van de website op elk moment herzien door de tekst op deze pagina bij te werken. Een dergelijke herziening is bindend voor u, en u moet daarom van tijd tot tijd de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden doornemen.

Het privacybeleid van Ferring

Ferring wil u graag bedanken voor uw bezoek aan deze website. Het privacybeleid voor onze website wordt hier uiteengezet omdat we het belangrijk vinden de privacy van de bezoekers van onze website te respecteren. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie we over u kunnen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, hoe we deze informatie kunnen gebruiken, en hoe we eventuele door u verstrekte informatie beschermen. Ook wordt in dit privacybeleid beschreven hoe we ernaar streven een goed evenwicht te vinden tussen het verzamelen en gebruiken van ontvangen informatie over u, wat voor onze bedrijfsvoering belangrijk is, en de voor u belangrijke behoefte aan correcte bescherming van en omgang met de naar u te herleiden informatie die u met ons deelt. We willen u erop wijzen dat u ons door het raadplegen en gebruiken van deze website, automatisch toestemming geeft om alle door u verstrekte informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te gebruiken.

Naar individuele personen te herleiden informatie

Onder de naar individuele personen te herleiden informatie vallen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en eventuele andere gegevens waaruit redelijkerwijs valt op te maken dat ze op u betrekking hebben. Ferring verzamelt dergelijke informatie over bezoekers van deze website alleen als deze informatie vrijwillig wordt verstrekt. Ferring zal dus niet op andere manieren via deze website dergelijke informatie over u verzamelen.

Bij invulvelden op onze website waar u de mogelijkheid hebt om naar u te herleiden informatie in te voeren, vermelden we telkens de manier waarop wij die informatie willen gaan gebruiken. Wanneer Ferring naar individuele personen te herleiden informatie ontvangt, mogen wij, net als voor niet-internetbedrijven geldt, die informatie gebruiken voor doelen die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van ons bedrijf. Wij mogen die informatie bijvoorbeeld gebruiken om per e-mail of post contact met u op te nemen, teneinde u te informeren over zaken die u naar onze mening interessant zou kunnen vinden. Ook mogen we die informatie gebruiken om diverse gegevens samen te voegen en te analyseren, teneinde meer inzicht te krijgen in en beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten. Ook worden er gegevens verzameld om het gebruik en nut van onze onlinedienstverlening te kunnen evalueren. De gegevens die u verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan Ferring-locaties in andere landen en streken, om daar te worden verwerkt en gebruikt. Naar individuele personen te herleiden informatie wordt door Ferring niet verkocht of verhuurd zonder de gebruiker vooraf te informeren over een dergelijke overdracht en de expliciete goedkeuring van de gebruiker te hebben verkregen voor een dergelijke overdracht.

Samengevoegde/gebundelde gegevens

Via de Ferring-website kan ook informatie over u verzameld worden die niet naar u te herleiden is. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden op welke datum en welk tijdstip onze website geraadpleegd wordt, in welke internetbrowser onze website geopend wordt, en via welke website bezoekers op onze website terechtkomen. Onze website houdt dit soort gegevens bij door een kleine hoeveelheid data op de computer van bezoekers te plaatsen, in de vorm van een zogeheten ‘cookie’. Met cookies worden geen gegevens verzameld die naar individuele personen te herleiden zijn. Met cookies worden gegevens namelijk in samengevoegde vorm verzameld. De cookies geven ons inzicht in de manier waarop en wanneer bepaalde pagina’s van onze website zijn geraadpleegd, en door hoeveel mensen. Aan de hand van zulke samengevoegde gegevens kunnen we onze website verder verbeteren en u nog betere informatie en diensten aanbieden. Bovendien kunnen cookies ervoor zorgen dat u de volgende keer dat ons systeem uw bezoek opmerkt, sneller naar de informatie kunt gaan die voor u wellicht interessant is. De installatie van cookies beïnvloedt de werking van uw computersysteem niet.

Links naar andere websites

Om onze bezoekers aan extra informatie te helpen, kunnen we op onze Ferring-website links naar andere websites plaatsen. Daarbij doen we ons best om websites te selecteren die naar onze mening relevant zijn en voldoen aan onze strenge eisen voor wat betreft de juistheid en nuttigheid van de informatie. Omdat de vormgeving en inhoud van websites erg snel kan veranderen, kunnen we echter niet garanderen dat elke website waarnaar een link is opgenomen aan deze eisen voldoet. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet door Ferring worden aangeboden. Bovendien kunnen we geen garanties verstrekken ten aanzien van het privacybeleid van zulke andere websites. We raden u daarom aan om ook het privacybeleid van de betreffende websites door te nemen.

Keuzevrijheid

Hebt u zich op een eerder moment aangemeld om e-mailberichten of andere mededelingen van Ferring te ontvangen en wilt u de ontvangst daarvan stopzetten? Dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier op de Ferring-website. Dit contactformulier kunt u ook gebruiken als u in het verleden via een Ferring-website naar u te herleiden informatie aan ons hebt verstrekt, en nu graag zou willen dat we die informatie uit ons dossier verwijderen. Uw wensen op dit gebied worden door ons gehonoreerd.

Juistheid

Ferring doet zijn uiterste best ervoor te zorgen dat naar u te herleiden informatie die we van u hebben ontvangen, juist is en vertrouwelijk behandeld wordt. Als u de informatie die u hebt verstrekt, wilt aanvullen of op een andere manier wilt wijzigen, kunt u de gewenste aanvulling of wijziging doorgeven via het contactformulier op de Ferring-website.

Beveiliging

Alle informatie die via deze Ferring-website wordt doorgegeven, is zo goed beveiligd als met de bestaande technologie mogelijk is. Onbevoegde derden zouden deze informatie dan ook niet moeten kunnen inzien tijdens de informatieoverdracht. Gegevens die u met ons deelt, worden veilig door ons bewaard. We treffen de nodige maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde inzage of openbaarmaking. Hoewel geen enkele beveiligingsmaatregel 100% zekere bescherming biedt, maken wij gebruik van de nieuwste technologieën en systemen om ongeoorloofde inzage in de door ons bewaarde gegevens te voorkomen. Alleen speciaal daartoe bevoegde Ferring-medewerkers mogen deze gegevens inzien. We leren onze medewerkers dat het hun taak is uw privacy te beschermen.

Kinderen

Ferring zal nooit bewust naar individuele personen te herleiden informatie verzamelen en bewaren die betrekking heeft op kinderen jonger dan 18 jaar. Als uw kind zonder vermelding van zijn/haar daadwerkelijke leeftijd informatie aan ons heeft verstrekt en u wilt dat we deze informatie wissen, dan kunt u dat laten weten via het contactformulier op de Ferring-website. We zullen de betreffende informatie dan meteen verwijderen.

Wijzigingen

Als dit privacybeleid gewijzigd wordt, wordt dat meteen op deze plek vermeld. Controleer daarom geregeld of het privacybeleid gewijzigd is, zodat u eventuele wijzigingen kunt doornemen.

Hartelijk bedankt voor het bezoeken van de Ferring-website. We stellen uw interesse en suggesties zeer op prijs! Mocht u opmerkingen of zorgen hebben omtrent het gebruik van informatie die via een website aan Ferring wordt of is verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de Ferring-website.

Feedback